Stadgar

§1       Namn
Föreningens officiella namn är Kisa Whiskyklubb (KWK)

§2.      Föreningens syfte 
KWK skall vara en idéell förening och ett forum för
seriöst whiskyintresse som eftersträvar att höja medlemmarnas kunskap om whisky
samt främja goda dryckesvanor. Och bidra med egna erfarenheter vad gäller denna dryck.
Helt enkelt att ha roligt och umgås. Klubben träffas 3-6 gånger per år(inkl årsmöte) Föreningen har sitt säte i Kisa, Östergötland


§3.      Medlemskap
Medlem är den som accepterats som medlem av styrelsen samt betalar årsavgiften. Vara minst 20 år. 

§4.      Styrelse
Föreningen skall ha en Styrelse bestående av ordförande, sekreterare, kassör.
Styrelsen äger rätt att utse Kommittéer som hjälp vid anordnande
av föreningens aktiviteter. Medlem av styrelsen och/eller kommitté kan den vara
som är medlem i föreningen och som själv önskar ta aktiv del i anordnandet av
föreningens aktiviteter.


§5.      Revisorer
Vid årsmötet skall väljas en revisor samt en revisorssuppleant.

 

§6.       Valberedning
Valberedningen skall
bestå av en ordförande samt ytterligare en person som väljs av årsmötet.
Valberedningen skall i god tid, dock senast två veckor före årsmötet, lägga fram
förslag till ny styrelse, valberedning, revisor samt
revisorssuppleant.

 

§7.       Räkenskapsår
Kalenderåret är föreningens räkenskapsår.

 

§8.     Årsmöte/Föreningsstämma
Senast 90 dagar
efter utgången av räkenskapsåret skall föreningen hålla årsmöte. Årsmötet kallas
genom föreningens gängse kommunikationskanaler senast två veckor före årsmötet.
I kallelsen skall anges; tid, plats, dagordning, årsredovisning och
verksamhetsberättelse.

 

§9.     Mandatperiod
Ordförande, revisor och
valberedning väljs på ett år. Hälften av övriga ledamöter väljs på två år för
att eftersträva kontinuitet i styrelsearbetet. Valen sker vid
årsmötet.

 

§10.   Arbetsordning i föreningen
Styrelsen ansvarar för det löpande
arbete för föreningen, såsom upprätthållande av medlemsregister, upptagande av
årsavgift och redovisning. Styrelsen beslutar med enkel majoritet. Kommittéerna
är underställda Styrelsen. Aktiviteter i föreningens namn skall godkännas av
Styrelsen. Aktiviteterna skall ej strida mot föreningens syfte.

 

§11.     Uteslutning av medlem
Medlem som uppträder på sätt som
skadar eller uppfattas nedsättande av enskild medlem eller som på annat sätt
genom otillbörligt beteende skadar föreningen, kan på initiativ av medlem
uteslutas av Styrelsen. Uteslutning utförs på stående fot. 

 

§12.      Utträde ur föreningen
Medlem kan vid varje tidpunkt utträda ur föreningen. Utträde sker genom meddelande till
Styrelsen. Årsavgift återbetalas inte.

 

§13.       Årsavgift
Årsmötet beslutar om kommande årsavgift.

 

§14.    Upplösning av föreningen
Beslut om upplösning av föreningen fattas av årsmötet. Vid upplösning av kisa whiskyklubb tillfaller klubbens tillgångar IOGNT.


§15.       Revidering av stadgar

Revidering av stadgar kan ske vid årsmöte. Förslag till nya stadgar måste ha sänts till
samtliga medlemmar minst två veckor före årsmötesdagen.

 

Välkommen

Välkommen till www.kisawhisky.n.nu.

 

 

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)